Algemene verkoopvoorwaarden 

(versie 01/09/2023)
1. Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven.


2. De offertes van de verkoper zijn slechts bindend gedurende de erin bepaalde termijn en zo niet gedurende maximum dertig dagen. De in de offertes van de verkoper bepaalde leveringstermijn is indicatief en niet bindend. Wanneer de cliënt een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, dan zal de in de offerte van de verkoper bepaalde leveringstermijn, bij aanvaarding van de offerte door de cliënt, schriftelijk bevestigd worden, met de mogelijkheid voor de verkoper tot verlenging van de leveringstermijn. De offertes verbinden de verkoper slechts voor de opgegeven hoeveelheden, zowel per stuk als bij globale prijsopgave.


3. Elke wijziging van de offerte op verzoek van de cliënt zal desgevallend aanleiding kunnen geven tot een prijsverhoging, zonder dat de cliënt zich hiertegen kan verzetten, zelfs indien nagelaten werd de prijsverhoging aan de cliënt mede te delen.


4. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van goederen welke werden ondergebracht of geplaatst in bewoonde, onbewoonde of onafgewerkte gebouwen. De aansprakelijkheid voor schade of diefstal ligt bij de cliënt.


5. De cliënt zal er voor zorgen dat de leveringen kunnen geschieden via een goed berijdbare weg en op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de vervoermiddelen met volle ladingen van de verkoper. De cliënt is verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen, het plaatsen van signalisatie met betrekking tot de inname van de openbare weg en het voorzien van de nodige parkeerverboden en accepteert dat alle boetes bij gebrekkige voorziening hiervan te zijnen laste zijn. De vrachtvervoerders van de verkoper hebben de opdracht de verharde en goed berijdbare weg niet te verlaten. Wanneer zij dit toch doen op verzoek van de cliënt of zijn aangesteld om de materialen zo dicht mogelijk bij het werk te lossen, geschiedt dit op de verantwoordelijkheid van de cliënt, zowel wat eventuele beschadiging van ons eigen materiaal betreft, als beschadiging aan de eigendom van de cliënt of een derde. Depannagekosten en tijdverlies die veroorzaakt werden wegens het niet naleven van dit artikel vallen steeds ten laste van de cliënt. De cliënt zal ondergrondse leidingen, vergaarbakken, putten en welkdanige ondergrondse kunstwerken duidelijk afbakenen teneinde te beletten dat door de voertuigen van de verkoper hieraan schade wordt berokkend en/of de voertuigen en het materiaal van de verkoper beschadigd worden.


6. Een verschil in levering naar rato van 5% in min of meer kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. De cliënt erkent –zonder enig voorbehoud– kleurschakeringen, lichte kleurafwijkingen en een eventueel gebrek aan kleurvastheid te aanvaarden, zonder recht tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. In geen geval kan de verkoper gehouden zijn tot enige schadevergoeding die het bedrag van het geleverde overschrijdt en evenmin kan de verkoper gehouden zijn tot betaling van enige gevolg- of andere schade.


7. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs niet betaald is. Het risico gaat evenwel onmiddellijk vanaf de verzending uit onze lokalen over op de cliënt.


8. Klachten wegens niet-conforme levering betreffende de geleverde goederen of klachten betreffende de facturen, moeten binnen de 10 dagen na levering, uitvoering of ontvangst, per aangetekend schrijven en gemotiveerd kenbaar worden gemaakt. Nadien worden de leveringen en facturen geacht zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard.
In geval van leveringen of afhalingen van niet-verpakte, gebruiksklare, cementgebonden producten (stortbeton, gestabiliseerd zand, mortels, …) wordt de kwaliteit van het geleverde product door de verkoper gegarandeerd, tot op het ogenblik van de levering op de werf (verwerking dient te gebeuren binnen de overeengekomen of door de norm bepaalde verwerkingstermijn) of tot op het moment van het laden op het voertuig waarmee de goederen door of voor rekening van de cliënt worden afgehaald. De klant aanvaardt de tegenstelbaarheid van de interne proefnemingen van de verkoper en van de resultaten hiervan. Deze proefnemingen verlopen volgens de Belgische normen (Nederlandse normen voor leveringen/afhalingen bestemd voor Nederland) en Europese normen en kaderen in het algemene kwaliteitssysteem van de verkoper. Dit kwaliteitssysteem en de desgevallend bijhorende certificaten (BENOR, KOMO) worden gecontroleerd door externe partijen (certificatie-instellingen, geaccrediteerde laboratoria). De cliënt kan, na eenvoudig verzoek, steeds de proefnemingen bijwonen die door de verkoper worden uitgevoerd.
De klant dient de producten volgens de regels van de kunst te verwerken en desgevallend de juiste nabehandeling te geven. De verkoper is ontslagen van elke verantwoordelijkheid voor geleverde materialen, zo de cliënt nalaat de noodzakelijke correcte handelingen met betrekking tot deze materialen te stellen.
Indien het geleverd product behept zou zijn met een verborgen gebrek moet de koper de verkoper dit gebrek onmiddellijk en uiterlijk binnen 8 dagen na de ontdekking van dit gebrek per aangetekende brief ter kennis brengen van de verkoper, op straffe van verval van recht.
Afgesproken leveringsuren en rendementen zijn louter indicatief en niet bindend. Voor eventuele afwijkingen op het gevraagde levertempo kan geenszins een schadevergoeding verhaald worden op de verkoper.
De klant verbindt zich ertoe op de bouwplaats een plaats te voorzien voor reiniging van mixers en/of pompen. De mixer wordt steeds afgespoten op de werf. Bij niet voorzien van de nodige reinigingsruimte voor de betonpomp wordt een forfaitair supplement aangerekend. Indien het gebrek aan voorziening zou leiden tot boetes zijn deze ten laste van de klant.
Wanneer er door overmacht (zoals bv. weersomstandigheden, staking, bezetting, panne betoncentrale,...) niet geleverd kan worden kan hiervoor geen schadevergoeding gevraagd worden door de klant.
In geval van onvoorziene, ontoerekenbare en ingrijpende stijging van grondstoffen, transport- en/of energieprijzen die de uitvoering van het contract voor de verkoper buitensporig bezwarend maken zodat de uitvoering ervan niet meer redelijk is, zal de verkoper een prijsherziening doorvoeren in verhouding met de prijsstijgingen. De klant zal door de verkoper van dit voornemen om de prijzen aan te passen worden geïnformeerd door middel van voorafgaande email.


9. Voor terugname van bouwmaterialen komen enkel courante stockartikelen in aanmerking. Hieronder vallen niet de goederen die op vraag van de cliënt speciaal dienden te worden besteld en die niet behoren tot de stock die de verkoper gewoonlijk onder zich houdt. Cement, gipsen of afgeleide producten en producten met een houdbaarheidsdatum <= 1 jaar worden nooit teruggenomen. Bij terugname binnen de maand na facturatie kan maximum 80% worden terugbetaald, bij terugname in de periode van 1 maand na facturatie tot 3 maand na facturatie kan maximum 70% worden terugbetaald. Na 3 maand te rekenen vanaf de datum van facturatie worden geen goederen meer teruggenomen. Terugname van waarborgverpakkingen gebeurt aan 100%, mits onze leveranciers ook deze waarborgverpakkingen terugnemen aan 100%, en wordt aanvaard tot 3 maand na facturatie. Goederen en waarborgverpakkingen zullen enkel in aanmerking komen voor terugname indien ze zich in de staat bevinden zoals deze was op het ogenblik van levering en voor zover de goederen niet reeds werden verwerkt door de cliënt.
Het te crediteren bedrag van goederen die onderhevig zijn aan prijsschommelingen kan variëren ten gevolge van gebeurlijke prijsfluctuaties op de markten van het betreffende product zonder dat het meer kan bedragen dan het gefactureerde bedrag. Bij de aanvraag tot terugname dient de factuur te worden voorgelegd door de cliënt.
Terugname op werven is, onverminderd hetgeen hiervoor werd bepaald, enkel mogelijk voor ongeopende paletten. Bij een terugname op de werf zal steeds een transportkost worden aangerekend. De transportkost hangt af van het volume/de hoeveelheid van de terug te nemen goederen en van eventuele manipulatiekosten die met de terugname gepaard gaan. Minimaal zal de transportkost 100 euro (excl. BTW) bedragen.
Voor niet-op-maat-gemaakte goederen of voor goederen met een beperkte houdbaarheid of voor goederen die na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen, besteld via de webshop door de consument, beschikt de consument over een wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen, waarbij de consument de directe kosten van het terugzenden van deze goederen draagt. Als consument wordt aanzien elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt.


10. Professionele klanten (houder van ondernemingsnummer of BTW-nummer): Voor facturen waarvan de maatstaf van heffing, zonder het in rekening brengen van supplementen en waarborgverpakkingen, minder dan 50,00 EUR bedraagt wordt een administratieve kost van 5,00 EUR in rekening gebracht. De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een verwijlinterest op, gelijk aan 12% per jaar. Bovendien is bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10%, met een minimum van 150 euro, dewelke berekend wordt op basis van het factuurbedrag en dit onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Het niet betalen van één van de facturen op de vermelde of contractueel voorziene vervaldag maakt van rechtswege het geheel der schuldvorderingen opeisbaar, zelfs deze die niet vervallen zijn, en geeft de verkoper het recht om de uitvoering van alle lopende dossiers te schorsen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de klant.
Kredietbeperking: wanneer de volledige vordering op de cliënt binnen de voor de betreffende levering geldende betalingstermijn is voldaan, is de cliënt gerechtigd de eventueel in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering te brengen. Deze kredietbeperking is dus niet te betalen bij tijdige betaling. Bij gedeeltelijke betaling blijft de volledige kredietbeperking verschuldigd. Deze forfait belet in geen geval de aanrekening van de hoger voorziene intresten en forfaitaire schadevergoeding.
Niet professionele klanten: De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan verzenden we u een herinnering. Indien u 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding volgens de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of 30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR).
Bovendien rekenen we u een conventionele nalatigheidsintrest aan aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering.
Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, zijnde elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd op een zelfde vergoeding als hierboven omschreven.


11. Indien er bij de verkoper op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van een factuur en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt de verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. Indien de klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding lastens haar te ontbinden. In voorkomend geval wordt de schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst forfaitair bepaald op 10% van de totale prijs van de bestelling. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, zijnde elke natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd op een zelfde vergoeding als hierboven omschreven.
Onze facturen worden enkel elektronisch verstuurd en dit naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het principe van het elektronisch factureren. Dit belet echter niet dat indien om één of andere reden een factuur of een aanmaning toch via gewone post of via een andere manier bezorgd is, dat deze factuur of aanmaning ook rechtsgeldig bezorgd is aan de klant.


12. De cliënt heeft het recht de bestelling te verbreken of de overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft de verkoper het recht een forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan 30% van het overeengekomen bedrag, benevens de verplichting van de cliënt de reeds geleverde materialen integraal te voldoen.


13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de cliënt een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst of de facturen beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de cliënt. In alle andere gevallen zijn voor geschillen met betrekking tot de huidige overeenkomst of de facturen enkel het Vredegerecht van het kanton van onze maatschappelijke zetel of de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement en de afdeling van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn geldig voor onderstaande vennootschappen:

FirmanaamOndernemingsnummer
ALBERT VAN DEN BRAEMBUSSCHE & ZONEN NV0401.052.240
BETONCENTRALE VAN DEN BRAEMBUSSCHE NV0418.215.993
BOUWMATERIALEN L. VAN DEN BROECK NV0404.056.765
ROOBROECK EN ZOON NV0414.834.257
SCHIPDONK BV0898.622.846
VDBTRANS BV0465.718.972

 

Verkoopvoorwaarden bouwmaterialen
Verkoopvoorwaarden betoncentrale
15
zomerverlof

Openingsuren tijdens zomerverlof

>> ontdek hier onze openingsuren<<