Disclaimer

Privacybeleid

Algemeen

Wij vinden de bescherming van de privacy uiterst belangrijk. We willen de gebruikers van onze diensten en website zoveel mogelijk informeren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder vindt u wat meer informatie over ons privacybeleid, en leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe u hierover controle heeft.

Verzamelen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die u ons geeft

In principe is het doorgeven van persoonsgegevens niet nodig om gebruik te kunnen maken van onze website. Als wij persoonsgegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) verzamelen in het kader van onze onlinediensten, gebeurt dit op vrijwillige basis. 

Cookies

Op onze website maken wij geen gebruik van cookies.

Sociale media

Als u contact met ons opneemt via sociale media, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn en  YouTube, zullen wij op uw vraag reageren en de details gebruiken die u ons heeft verstrekt om een probleem op te lossen. Uw gegevens worden niet opgeslagen na de voltooiing van uw aanvraag, tenzij dit noodzakelijk is, in overeenstemming met ons bewaarbeleid. 

Doel van de verwerking en gebruik van de gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken.

Meer bepaald streven wij volgende doelstellingen na:

 • Beantwoorden van vragen
 • Verstrekken van informatie
 • Produceren, verwerken en verzenden van bestellingen
 • Facturatie en boekhouding
 • Verwerken en verzenden van aanvragen
 • Verwerken van sollicitaties
 • Marketingcampagnes
 • Afhandelen van incidenten

 

Rechtsgrond van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene;
 • noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen;
 • noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten;
 • om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn te kunnen voldoen.

Doorgeven en delen van persoonlijke gegevens

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product of dienst te kunnen leveren.

Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met onze leveranciers, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer wij betrokken zijn in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om onze (eigendoms)rechten te beschermen.

Wij zullen de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

Bewaarperiode

Wij bewaren uw persoonlijke informatie net zo lang als noodzakelijk is om de doelstellingen te vervullen die in deze privacyverklaring beschreven staan, tenzij een langere bewaarperiode vereist is of wettelijk is toegestaan.

De criteria ter vaststelling van onze bewaarperioden omvatten:

 • de tijdsduur van onze voortgaande relatie met u en van onze verlening van door u verzochte services;
 • de wenselijkheid van bewaring in het licht van onze rechtspositie (bijvoorbeeld bij geldende statuten inzake beperkingen, procesvoeringen of reglementaire onderzoeken).
 • of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen (zo vereisen bepaalde wetten dat wij uw transacties enige tijd bewaren voordat wij ze kunnen verwijderen); of

Welke rechten kunt u uitoefenen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen? 

U kunt uw gegevens inkijken

Wenst u te bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. 

Wij zullen u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er geen gevoelige persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, etc.). 

U kunt uw gegevens laten verbeteren

 Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,etc.), vragen we u ons dit mee te delen, zodat wij dit kunnen verbeteren of vervolledigen. 

U kunt uw gegevens laten verwijderen

Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, kan u vragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen.  In ieder geval zijn wij gerechtigd uw persoonsgegevens bij te houden ingeval een wettelijke verjaringstermijn dit oplegt. 

U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd uw persoonsgegevens aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kan u vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde

 Indien u dit wenst, kan u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt aan u of rechtstreeks aan een derde over te dragen. De GDPR voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht. 

U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd, zonder menselijke tussenkomst. Wij maken geen gebruik van deze geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waaronder profiling, waaraan rechts- of gelijkaardige gevolgen zijn verbonden. 

U kunt uw toestemming intrekken 

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kan u deze toestemming ten allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens verwijderen. 

Indien u één of meerdere van de hierboven vermelde rechten wil uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons via info@vandenbraembussche.be en duidelijk te specifiëren welk recht u wil uitoefenen. Tot dit adres kan u zich eveneens richten voor inhoudelijke vragen over deze GDPR-policy.

Bovendien informeren we u dat u ten allen tijde klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit, indien u meent dat wij uw rechten zoals hierin opgenomen, niet naleven: contact@apd-gba.be.

Wij beschermen uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wij nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn, want uw privacy is belangrijk voor ons.

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid is geen statisch document. Het kan en zal in de loop van de tijd een aantal wijzigingen ondergaan.

Contact

Voor vragen over dit privacybeleid, de verwerking van uw gegevens of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen met:

18